Katër kategoritë e ditës së Ashures

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Përsa përket agjërimit të ditës së Ashurës, ajo përfshin katër kategori:

Katëgoria e parë: Të agjërohet dita e nëntë, e dhjetë dhe e njëmbëdhjetë. Kjo është kategoria më e lartë duke u bazuar në hadithin që e transmeton imam Ahmedi  në “Musnedin” e tij: “Agjëroni një ditë para dhe një ditë mbas saj dhe kundërshtoni jehudet”.

Nëse njeriu i agjëron tri ditë, ai në këtë mënyrë arrin vlerën e agjërimit të tri ditëve të muajit.

Katëgoria e dytë: Të agjërohet dita e nëntë dhe e dhjetë. Bazuar në fjalën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Nëse do jetoj vitin e ardhshëm do të agjëroj dhe ditën e nëntë”, kur atij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i thanë: “Çifutët agjëronin ditën e dhjetë.” Prandaj ai sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dëshironte t’i kundërshtonte çifutët. Madje të kundërshtonte çdo jobesimtarë.

Katëgoria e tretë: Agjërimi i ditës së dhjetë bashkë me ditën e njëmbëdhjetë.

Kategoria e katërt: Agjërimi  vetëm i ditës së dhjetë. Disa nga dijetarët thonë se “një gjë e tillë është e lejuar”.

Të tjerët thonë se “ky veprim është mekruh (i urrejtur)”.

Ata që thonë se agjërimi vetëm i ditës së dhjetë lejohet janë argumentuar në përgjithësimin e fjalës së të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur u pyet në lidhje me agjërimin e ditës së Ashurës, ai tha: “Shpresoj tek Allahu që t’i fshijë mëkatet e vitit të kaluar” dhe nuk përmendi ditën e nëntë.

Ndërsa dijetarët që thonë se agjërimi vetëm i ditës së dhjetë është mekruh, bazohen se Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “I kundërshtoni çifutët dhe agjëroni një ditë para apo pas saj.”

Në një transmetim tjetër thuhet: “Agjëroni një ditë para dhe një ditë mbas saj”.

Nga kjo përftohet së është detyrë se bashkë më ditën e ashurës të agjërohet dhe një ditë tjetër për të kundërshtuar çifutët. Ose më e pakta që mund të thuhet është se urrehet agjërimi  vetëm i ditës së dhjetë.

Fjala se urrehet veçimi i saj me agjërim është e fortë. Prandaj themi se njeriu duhet të dal nga ky mospajtim mes dijetarëve dhe të agjëroj ditën e nëntën para ashurës ose të agjërojë ditën e njëmbëdhjetë.

Përktheu: Unejs Sheme