Author: Administratori

Agjërimi i muajit Ramazan

Falënderimet dhe lëvdatat janë për Allahun e Lartësuar. Lutjet dhe përshëndetjet tona janë për Profetin tonë sal-lallahu alejhi ue selem, për familjen dhe shokët e tij, dhe për gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit.

Muslimani në jetën e tij zhvendoset nga një sezon mirësish në tjetrin, nga një vepër e mirë e një lloji të caktuar në një tjetër të një lloji tjetër. Ndryshon forma dhe veprimi, por thelbi ngelet po i njëjti: Bindja ndaj Krijuesit, Zotit të gjithësisë. Një nga sezonet më të begata dhe më emocionale të jetës së muslimanit është dhe muaji i Ramazanit, muaji i agjërimit dhe i Kuranit.

Seminari i dytë

Qendra “Udha e Besimtareve” , me lejen e Allahut, do të organizojë një Seminar të dytë me datën 15/08/2009 ditën e shtunë rreth temës: “Agjërimi i Ramazanit, rëndësia dhe rregullat e tij“. Ky Seminar do të mbahet në Muzeun Historik në Tiranë nga ora 17:30 – 20:00.

Agjërimi në muajin e Shabanit

I Dërguari i Allahut – paqa dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të – e ka pas shtuar agjerimin në këtë muaj.

Nga Aishja – Allahu qoftë i kënaqur prej saj – trasmetohet se ka thënë: “I Dërguari i Allahut – paqa dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të – agjëronte deri sa mendonim se ai nuk e prishte kurrë agjërimin, dhe rrinte pa agjëruar deri sa mendonim se ai nuk agjëronte, dhe nuk e kam parë të Dërguarin e Allahut –paqa dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të- që ta plotësojë agjërimin e të gjithë muajit përveç muajit të Ramazanit, dhe nuk e kam parë të agjërojë në muajit e tjerë më shumë se s aka agjëruar në muajin Shaban”.

Ndërroj jetë shejhu i nderuar Abdullah ibn Abdurrahman el Xhibrin

Ndërroj jetë për tek mëshira e Allahut të Lartësuar shejhu ynë dhe dijetari ynë Abdullah ibn Abdurrahman ibn Xhibrin në orën 14:00 pas drekës ditën e hënë më datën 20/7/1430 sipas hixhretit – 13/07/2009 dhe do t’i falet xhenazja ditën e martë për namazin e drekës me datë 21/7/1420 – 14/07/2009 sipas hixhretit në xhaminë e imam Turki ibn Abdullah (në xhaminë e madhe) në Rijad dhe do të varroset në varrezat El Aued.

Seminar në Fier

. . . me datën 18/07/2009 ditën e shtunë organizon seminarin e saj të parë, ku do të jenë të ftuar teologë të kualifikuar nga e gjithë Shqipëria, me temën: “Thirrja Islame” në qytetin e Fierit pas namazit të ikindisë në orën 17:30 deri në orën: 19:30

Çështja e votimeve

Nga justifikimet për lejimin e votimeve, thënia: Jemi të detyruar të zgjedhim të keqen më të vogël, thonë: Ne e dimë se votimet janë gjë e keqe por marrim pjesë në to duke zgjedhur të keqen më të vogël, ashtuqë të mund të realizojmë një dobi shumë të madhe! Them: E keqja më e vogël […]

Baza të Sunetit dhe Akides

Ka thënë Abdurrahman ibnu Ebi Hatim : “Kam pyetur babain tim dhe Ebu Zur’an – Allahu qoftë i kënaqur me të dy – për medhhebin e Ehli Sunetit ne bazat e fesë dhe se çfarë mendimi kanë pasur dijetarët para tyre të çdo ane qofshin ata dhe se cila është akidja e tyre? Mu përgjigjën […]

Gratë në Xhenet

Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirëplotit!

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe nderimet e Tij qofshin mbi të dërguarin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij.

Unë kur pashë një numër të madh pyetjesh që vinin nga gratë që u interesonte gjendja e tyre në Xhennet, dhe çfarë i prêt atje e pashë të arsyeshme të mbledh disa çeshite të dobishme. Këto çështje do të dalin më mirë në pah kur të përmendim argumentet e sakta si dhe fjalët e dijetarëve tanë, prandaj duke i kërkuar ndihmë Allahut them:

(1) Nuk u mohohet e drejta grave kur pyesin se çfarë do të ndodhë me to në Xhennet, për begatitë dhe llojet e shpërblimeve, për shkak se shpirti i njeriut mendon thellë për të ardhmen dhe fatin e tij. Ndërsa i dërguari i Allahut, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin mbi të, nuk ua mohonte këto pyetje shokëve të tij rreth Xhenetit dhe gjërave që ekzistojnë në të. Ka ndodhur që ata ta kenë pyetur: “Si janë shtëpitë e ndërtuara në xhenet?” Ai u është përgjigjur: “Një tullë prej ari dhe një tjetër prej argjendi…” Dhe një here tjetër ata e pyetën: “O i dërguari i Allahut! A do kemi mundësi tu afrohemi grave tona në xhenet? Ai u tha: “Po sigurisht!”