Author: Dr. Abdullah Nabolli

Shenjat e Kiametit: Vdekja e papritur.

Shenja e njëzet e gjashtë e afrimit të orës së fundit të dynjasë. Enes bin Malik radiallahu anhu tregon se Profeti – alejhis selam – ka thënë: “Prej shenjave të afrimit të orës së fundit të dynjasë është: Hëna e re të duket si dy ditëshe, xhamitë të merren rrugë kalimi dhe të shfaqet vdekja […]

Bashkimi i namazeve për nevojat e ditës.

Vepra e Profetit alejhis selam. Ibn Abbasi – radiallahu anhu – tregon: “Ka falur Profeti – alejhis selam – drekën me ikindinë bashkë dhe akshamin me jacinë bashkë, jo për shkak frike dhe as për shkak udhëtimi.” E transmeton Muslimi. Në një transmetim tjetër Ibn Abasi radiallahu anhu tregon: “Ka bashkuar Profeti – alejhis selam […]

Vargu “Shenjat e kiametit”. Shenja 25: Shfaqja e lakmisë.

Shenja e njëzetepestë e afrimit të Orës së Fundit të dynjasë. Ebu Hurejra – radiallahu anhu – tregon se Profeti – alejhis selam – ka thënë: “Prej shenjave të afrimit të Orës së Fundit është shfaqja e lakmisë” e transmeton Taberani. Në një transmetim tjetër Ebu Hurejra – radiallahu anhu – tregon se Profeti – […]

Ashura historiku dhe vlera e saj.

Allahu i Madhëruar ka caktuar gjatë kohës periudha ku përhap në to mirësitë e Tij dhe Profeti – alejhis selam – ka nxitur që këto periudha të shfrytëzohen. Siç tregon Muhamed bin Mesleme El-Ensari, Enes bin Malik dhe Abdullah bin Umer – radiallahu anhum – se Profeti – alejhis selam – ka thënë: “Zoti juaj ka […]

Me ajetet e agjërimit

Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte për ata që ishin para jush në mënyrë që të ruheni (prej zjarrit)” Suretu El-Bekare: 183. “Muaji i Ramazanit në të cilin zbriti Kurani udhëzim për njerëzit, sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i saj […]

Homoseksualiteti në këndvështrimin e Islamit.

Lëvdatat i takojnë Allahut, Atë e falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të veteve tona dhe prej punëve tona të liga. Atë që e udhëzon Allahu askush nuk mund ta humbasë dhe atë që Ai e humbet askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka […]

Gjykimi i Islamit për fotografitë

Falënderimet i takojnë Allahut. Atë e lavdërojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Te Allahu mbështetemi të na mbrojë prej të këqijave të shpirtrave tanë dhe prej të keqes së veprave tona të liga. Kë e udhëzon Allahu askush nuk mund ta humbë dhe kë e humbet Allahu askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj […]

Hixhabi, veshja që do Allahu

Lëvdatat i takojnë Allahut, Atë e lavdërojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Te Allahu mbështetemi të na mbrojë prej të këqijave të shpirtrave dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu askush nuk mund ta humbë dhe kë e humbet Allahu askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër […]