Author: Ebu Islam Salih Taha

Besimi në Allahun

Teuhidi Rrububije – Njësimi i Allahut në qenien e Tij Zot dhe gjithçka lidhet me këtë. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit. Me të vërtetë falënderimet i takojnë Allahut, vetëm Atë e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të na ruajë prej të keqes së punëve dhe vetveteve […]