A është më mirë ta lëmë studimin e shkencave teknologjike dhe të drejtohemi kah dituria fetare?

Pyetja e katërt prej fetvave me nr. (4258).

Ne jemi në Amerikë ku po studiojmë shkencat teknologjike por nuk e lëmë pas dore as diturinë fetare. Pyetja jonë është: A është më mirë që ta lëmë studimin e shkencave teknologjike dhe të drejtohemi kah dituria fetare, apo çfarë të bëjmë?
Përgjigje:
Së pari: Muslimani duhet të mësojë prej fesë së tij aq sa ta adhurojë Allahun me dituri.
Së dyti: Studimi i shkencave teknologjike është prej detyrimeve kolektive (sh.p. që duhet patjetër një pjesë e shoqërisë t’i kryejë këto detyrime, e nëse e kryen dikush atë detyrë bie detyrimi prej të gjithëve. Por nëse askush nuk e kryen atë detyrë, atëherë e gjithë shoqëria është gjynahqare). Prandaj, nëse bijtë e muslimanëve i studiojnë ato për të përfituar prej tyre, ata kanë shpërblim për këtë sipas synimit (nijetit) të tyre. Me Allahun arrihet suksesi.

Komisioni i përhershëm i studimeve dhe përgjigjjeve fetare:
Abdullah ibn Kuud: Anëtar
Abdullah ibn Gudejan: Anëtar
Abdurrazzak Afifi: Nënkryetar
Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz: Kryetar

Përktheu: Emin Bilali