dija

Edukimi i brezave

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Është Ai që u solli të analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për t’u lexuar atyre shpalljet e Tij, për t’i pastruar e për t’u mësuar librin dhe urtësinë, ndonëse ata më parë ishin vërtet në humbje të plotë.” | Surja Xhumuah: 2 | Gjithashtu ka thënë: “Ju […]

A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Thuaj: A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?” | Surja Zumer: 9 | Gjithashtu ka thënë: “Allahu i lartëson ata që besojnë dhe ata të cilëve u është dhënë dija në grada të larta.” | Surja El-Muxhadeleh: 11 | Gjithashtu ka thënë: “… dhe thuaj: […]