shëndeti

Vlera e kohës

Transmetohet nga Ibën Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Shumë prej njerëzve mashtrohen në dy mirësi që ju janë dhënë: shëndeti dhe koha e lirë.” Transmeton Buhariu 11/229, 6412. Transmetohet nga Aishja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: “Kur fillonin […]