Haxhi

Vlerat e kryerjes së Haxhit

Pyetja e parë nga fetvaja me nr. (6614). Pyetje: Haxhi i pranuar a i shlyen mëkatet e mëdha? Kur konsiderohet tregtia e lejuar (të bësj tregti) në Haxh? Përgjigje: Së pari: Saktëtohet në dy “Koleksionet e haditheve autentike” prej hadithit të Ebu Hurejrës (radijAllahu anhu) se e ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi […]

Kur është bërë obligim Haxhi?

Pyetja e gjashtë nga fetvaja me nr. (4624). Pyetje: Në cilin vit të hixhrit ka filluar Haxhi dhe kush është transmetimi më i saktë në lidhje me këtë? Përgjigje: Dijetarët kanë mendime të ndryshme përsa i përket vitit në të cilin është bërë obligim Haxhi. Thuhet se është bërë obligim në vitin e pestë hixhri. […]

Kryerja e Haxhit me pasuri haram

Pyetja e dytë nga përgjigjet me nr. 13619. Pyetja 2: Cili është gjykimi i atij që kyen Haxhin nga pasuria e fituar në haram? D.m.th. fitimet e nxjerra nga droga i blen bileta haxhi dhe ua dërgon prindërve që të bëjnë haxhin. Duke e ditur se pasuritë e tyre janë mbledhur nga tregtia e drogës, […]

Kryerja e Haxhit vetëm për nënën

Pyetje: Unë e kam kryer haxhin për nënën time mbas vdekjes së saj por nuk e kam kryer për babain mbas vdekjes së tij. A kam gjynah që nuk e kam kryer haxhin për të? Përgjigje: Nuk ke gjynah në mosbërjen e haxhit për babain tënd sepse nuk e ke obligim të bësh haxh për […]

A lejohet ta kryej Haxhin me pasurinë e dikujt tjetër?

Fetvaja me nr. 3198. Pyetje: A më lejohet ta kryej haxhin me pasurinë e dikujt tjetër? Dhe a është i saktë haxhi i atij që akoma nuk është martuar? Përgjigje: Së pari: Kur dikush e kryen haxhin me pasurinë e dikujt tjetër, pra si sadaka që dikush ia jep, atëherë haxhi i tij nuk ka […]

Disa fetva të sheikh IbnEl-Uthejmin në lidhje me haxhin e gruas me perioda apo lehonë.

Pyetja: 1. Si ti falë gruaja me perioda dy rekatet e ihramit dhe a i lejohet gruas të lexojë ajete nga Kurani  famëlartë në vetvete apo jo? Përgjigja: Së pari: duhet të dimë se ihrami nuk ka namaz sepse nuk ka ardhur nga Profeti alejhi selam ti ketë ligjëruar ymetit të tij namaz për ihram […]

Haxhi dhe disa rregulla në lidhje me të

Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve tona dhe punëve tona të këqia. Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush e humb dhe atë të cilin e humbet Allahu, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se […]

Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras

“Et Tahkik uel Ijdah likethir min mesail el haxh uel umra uez zijarah” “Saktësimi dhe sqarimi i shumë prej çështjeve që lidhen me umran dhe vizitën e shtëpisë së shenjtë” Imam Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Recensoi dhe gjykoi mbi hadithet: Salih bin Mukbil bin Abdullah el Usajmi et Temimi Parathënie Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, […]