Haxhi

Vlerat e kryerjes së haxhit

Pyetja e parë nga fetvaja me nr. (6614) Pyetje: Haxhi i pranuar a i shlyen mëkatet e mëdha? Dhe kur konsiderohet tregtia e lejuar (lejohet bërja tregti) në haxh? Përgjigje: Së pari: Saktëtohet në dy “Koleksionet e haditheve autentike” prej hadithit të Ebu  Hurejrës radijAllahu anhu se ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e […]

Kur është bërë haxhi si obligim?

Pyetja e gjashtë nga fetvaja me nr. (4624) Pyetje: Në cilin vit të hixhrit ka filluar haxhi dhe kush është transmetimi më i saktë në lidhje me këtë? Përgjigje: Dijetarët kanë mendime të ndryshme përsa i përket vitit në të cilin është bërë obligim haxhi. Thuhet se është bërë obligim në vitin e pestë. Thuhet […]

Kryerja e Haxhit me pasuri haram

Pyetja e dytë nga përgjigjet me nr 13619: Pyetja 2: Cili është gjykimi i atij që kyen haxhin nga pasuria e fituar haram? Dmth: Fitimet e nxjerra nga droga i blen bileta haxhi dhe ja dërgon prindërve që të bëjnë haxhin, e duke e ditur se pasuritë e tyre janë mbledhur nga tregetia e drogës, […]

Disa fetva të sheikh IbnEl-Uthejmin në lidhje me haxhin e gruas me perioda apo lehonë.

Pyetja: 1. Si ti falë gruaja me perioda dy rekatet e ihramit dhe a i lejohet gruas të lexojë ajete nga Kurani  famëlartë në vetvete apo jo? Përgjigja: Së pari: duhet të dimë se ihrami nuk ka namaz sepse nuk ka ardhur nga Profeti alejhi selam ti ketë ligjëruar ymetit të tij namaz për ihram […]

Haxhi dhe disa rregulla në lidhje me të

Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve tona dhe punëve tona të këqia. Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka kush e humb dhe atë të cilin e humbet Allahu, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se […]

Çështje që lidhen me dispozitat e haxhit dhe umras

“Et Tahkik uel Ijdah likethir min mesail el haxh uel umra uez zijarah” “Saktësimi dhe sqarimi i shumë prej çështjeve që lidhen me umran dhe vizitën e shtëpisë së shenjtë” Imam Abdulaziz bin Abdullah bin Baz Recensoi dhe gjykoi mbi hadithet: Salih bin Mukbil bin Abdullah el Usajmi et Temimi Parathënie Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, […]