Vdekja e dijetareve

Allahu i Madhëruar thotë: “A nuk e shohin ata se Ne po ua zvogëlojmë tokën nga skajet e saj?” Rrad: 41

Ibën Abasi në lidhje me këtë ajet thotë: “Është për qëllim largimi i dijetarëve, fukahave dhe njerëzve më të mirë që jetojnë mbi tokë.” Tefsiri i Taberiut

I Dërguari i Allahut alejhis-selam ka njoftuar se në kohën e fundit, do të ngrihet dija dhe vendin e saj do ta zërë injoranca.

Transmetohet nga Enes bin Maliku se i Dërguari i Allahut alejhis-selam ka thënë: “Prej shenjave të Kiametit është ngritja e dijes dhe të zërë vend injoranca.” Buhariu dhe Muslimi

Një hadith tjetër shpjegon se ngritja e dijes ndodh me vdekjen e dijetarëve. Transmetohet nga Abdullah bin Amr bin El-Asi se e ka dëgjuar Profetin alejhis-selam duke thënë: “Me të vërtetë, Allahu nuk e merr dijen duke e shkulur atë (prej gjokseve të njerëzve), por e merr atë me vdekjen e dijetarëve.” Buhariu dhe Muslimi

Vdekja e dijetarëve është prej shenjave të Kiametit. Shejh Abdulmuhsin El-Abbadi (Allahu e ruajttë!) ka thënë: “Nuk ka dyshim se vdekja e dijetarëve është mangësi e madhe për muslimanët. Vdekja e dijetarëve është humbje e dijes, e cila gjendet tek ta. Sa i përket asaj se vdekja e tyre është prej shenjave të Kiametit, kjo saktësohet në dy “Sahihajn”, nga Enesi se ka thënë: “I Dërguari i Allahut alejhis-selam ka thënë: “Prej shenjave të Kiametit është ngritja e dijes, përhapja e injorancës, konsumimi i alkoolit dhe përhapja e imoralitetit.” E kjo pa dyshim se është argument se vdekja e dijetarëve është shenjë prej shenjave të Kiametit. Ngritja e dijes, siç është e njohur, ndodh me largimin e mbajtësve të saj, siç ka thënë alejhis salatu ues selam: “Me të vërtetë, Allahu nuk e merr dijen duke e shkulur atë (prej gjokseve të njerëzve), por e merr atë me vdekjen e dijetarëve.” Ky hadith argumenton se vdekja e tyre është prej shenjave të Kiametit.” “Sherh Sunenu Ebi Daud”.

Imam Maliku (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Kush vdes në sunet (duke qenë në Sunet), le të përgëzohet!” Dhemul-Kelam.

Allahu e meshirofte shejhun e nderuar Felah Ismail Mendekar.

Unejs Sheme