Veçoritë e suneteve te Sabahut

December 27, 2015

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Dy rekate sunet të namazit të sabahut dallojnë nga sunetet e tjera me disa gjëra.

  1. Në to lexohen sure specifike. Në rekatin e pare lexohet “Kul ja ejuhel kafirun” dhe në rekatin e dytë “Kul huvAllahu ehad”. Ose në rekatin e parë “Kulu amena bil-lahi ue ma unzile ilejna” sure “El-Bekare”.

Ndërsa në rekatin e dytë “Kul ja ehlel kitabi tealu ila kelimatin…” sure “Al-Imran”.

  1. Këto dy rekte fallen lehtë (shpejt) saqë Aisha radijAllahu anha ka thënë: “A e lexoi (profetialejhis-selam) Ummil-Kitabin apo jo”. Mutefekun alejhi.

Për shkak tës hpejtimit të tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në faljen e tyre. “Ummul-Kuran” është surja “El-Fatiha”.

  1. Këto dy rekate fallen në çdo gjendje; kur je vendali dhe në udhëtim.
  2. Në faljen e këtyre dy rekateve sunet ka shpërblime të mëdha. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Dy rekate sunet të namzit të sabahut janë më të mira se sa dynjaja dhe çka në të”. E ka nxjerr Muslimi

“Sifetus-Salah”

Përktheu: UnejsSheme

Loading...