Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit

Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit

Prijësi i besimtarëve Umer bin el-Hatabi radijAllahu anhu[1] ka thënë: “Ne jemi një popull që Allahu na krenoi me Islam. Prandaj, nëse e kërkojmë krenarinë diku tjetër (e jo me Islam), Allahu ka për të na poshtëruar.[2]

Dobitë që përfitohen:

E para: Islami është feja e pranuar tek Allahu. Allahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë feja e pranuar tek Allahut është vetëm Islami.[3]

E dyta: Islam do të thotë dorëzimi ndaj Allahut me teuhid, nënshtrimi ndaj Tij me bindje dhe distancimi nga shirku e ithtarët e tij.[4]

E treta: Islami është feja e të gjithë profetëve; prej Nuhut alejhis-selam deri tek vula e tyre Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

-Nuhu alejhi-selam. Allahu i Madhëruar thotë: “Tregoju atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit të vet: “O populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime midis jush dhe që t’ju përkujtoj shenjat e Allahut, (dijeni se) unë jam mbështetur vetëm tek Allahu! Prandaj, bashkë me idhujt tuaj, vendosni si do të veproni dhe vendimi juaj le të mos fshihet; zbatojeni kundër meje e mos më jepni kohë! Por, nëse ktheni shpinën, (dijeni se) unë prej jush nuk kërkoj kurrfarë shpërblimi. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu. Mua më është urdhëruar të jem prej atyre që (i) nështrohen (Atij).”[5]

-Ibrahimi alejhi-selam. Allahu i Madhëruar thotë: “Ibrahimi ua dha këtë porosi fëmijëve të tij; po ashtu edhe Jakubi: “O bijtë e mi! Pa dyshim, Allahu ka zgjedhur për ju fenë e vërtetë, prandaj mos vdisni ndryshe veçse duke qenë muslimanë të nënshtruar ndaj Atij!”[6]

Dhe thotë: “Ibrahimi nuk ka qenë as çifut, as i krishterë, por ka qenë besimtar i vërtetë (monoteist) i përulur ndaj Allahut dhe nuk ka qenë nga politeistët.”[7]

-Musai alejhis-selam. Allahu i Lartësuar thotë: “Musai tha: “O populli im! Nëse besoni Allahun, mbështetuni tek Ai, nëse jeni muslimanë!”[8]

-Isai i biri i Merjemes alejhis-selam. Allahu i Madhëruar thotë: “Kur Isai vuri re mosbesimin e tyre, tha: “Kush janë ndihmuesit e mi në rrugën e Allahut?” Nxënësit (e tij) u përgjigjën: “Ne jemi ndihmuesit e (fesë së) Allahut. Ne e besojmë Allahun e ti (Isa) dëshmo se ne (i) jemi nënshtruar (Atij).”[9]

-Muhamedi sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: “Unë jam urdhëruar që ta adhuroj Allahun me përkushtim të sinqertë. Unë jam urdhëruar të jem i pari nga ata që i nënshtrohen Atij.”[10]

E katërta: Islami është fe e plotësuar. Allahu i Lartësuar thotë: “Sot përsosa për ju fenë tuaj, plotësova ndaj jush dhuntinë Time, zgjodha për ju islamin fe.”[11] Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Islami është plotësuar me vdekjen e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe adhurimet me të cilat muslimani synon të afrohet te Allahu i Lartësuar, çështja tyre është vulosur dhe ka përfunduar (është caktuar) numri i tyre. Prandaj, ai s’mund të shtoj diçka mbi to qoftë dhe një shkronjë të vetme.”[12]

E pesta: Islami është begatia më e madhe e Allahut ndaj robëve të tij. Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Prej mirësive më të mëdha që Allahu Lartësuar na ka begatuar është mirësia e Islamit. Fe me të cilën Allahu i Lartësuar dërgoi Muhamedin sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, vulën e të dërguarve. Fe nga e cila Allahu i Lartësuar humbi shumë prej krijesave të tij dhe neve na udhëzoi në të, e për Allahun janë falënderimet dhe lavdërimet. Nisur nga kjo është detyrë për ne që ta falënderojmë Allahun për këtë mirësi, ta njohim atë me zemrat tona, ta shprehim me gjuhët tona dhe ta falënderojmë Allahun e Lartësuar për këtë me gjymtyrët tanë.”[13]

E gjashta: Me Islamin dhe Kuranin le të gëzohen muslimanët. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: Me dhuntinë e Allahut dhe mëshirën e Tij – vetëm me këto le të gëzohen![14]  Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!) thotë: “Dhuntia (begatia) e Allahut është Islami, ndërsa mëshira e Tij është Kurani. Prandaj, le të gëzohen me Islamin dhe Kuranin.”[15]

E shtata: Krenaria e vërtetë është në kapjen fort në Islam, në pasimin e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, në bindjen ndaj Allahut dhe ndaj të Dërguarit të Tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem dhe në moskundërshtimin e Allahut dhe të Dërguarit të Tij sal-lAllahu alejhi ue se-lem.[16]

E teta: Islami është feja jonë dhe ai tek ne ka shumë të drejta. Prej tyre:

-Ta kuptojmë atë (Islamin) me një kuptim të saktë duke e mësuar atë.

-Ta marrim atë (Islamin) nga Kurani dhe Suneti autentik ashtu siç e kanë kuptuar të parët e mirë të këtij umeti.

-Ta praktikojmë në përditshmërinë tonë dhe jetën tona ta ndërtojmë sipas mësimeve të tij.

-Ta përcjellim atë tek të tjerët.

-Të krenohemi me të, sepse “krenaria është e Allahut, e të Dërguarit të Tij dhe e besimtarëve, por hipokritët nuk e dinë.[17]

Shkëputur nga “Perla dhe margaritarë nga dijetarët tanë

Përgatiti: Unejs Sheme

[1] Ai është Ebu Hafsa Umer bin el-Hatabi. E ka pranuar Islamin në vitin e pestë (thuhet dhe në vitin e gjashtë) të dërgimit të Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem si profet dhe i dërguar i Allahut. Islami i tij ka qenë krenari ku me të Allahu e bëri triumfues Islamin. Siç ka thënë Abdullah bin Mesudi radijAllahu anhu: “Krenaria jonë vazhdonte të shtohej që kur Umeri pranoi Islamin.” Shënon Buhariu në “Sahihun” e tij (3684 dhe 3863). Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem vëllazëroi mes tij dhe Ebu Bekër es-Sidikut radijAllahu anhuma. I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Këta të dy (Ebu Bekri dhe Umeri) janë dëgjimi dhe shikimi (im).” Ai ra dëshmor (shehid) në kohën e namazit të sabahut në xhaminë e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nga fundi i muajit Dhulhixheh të vitit 23 hixhri. Shih. “Mu’xhemus-Sahabeh” (4/308) i Begaviut, “Eth-Thikat” 2/190) i Ibën Hiban, “Tarihu Dimeshk” (44/3), “Esedul-Gabeh” (4/137) dhe “Tarihul-Islam” (2/138). I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e ka përgëzuar Umerin radijAllahu anhu me xhenet. Hilafeti i tij zgjati dhjetë vite, gjashtë muaj e disa ditë.

[2] Shih “Ez-Zuhd” Ibën el-Mubaraku, “El-Musanef” Ibën Ebi Shejbeh, “El-Mustedrak” El-Hakimi, “El-Hiljeh”, “Fetaua el-Lexhneh ed-Daimeh” (24/46) etj.

[3] Al Imran, 19

[4] Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) në “Mexhmu fetaua ue mekalat” (2/203)

[5] Junus, 71-72

[6] El-Bekare, 132

[7] Al-Imran, 67

[8] Junus, 84

[9] Al Imran, 52

[10] Ez-Zumer, 11-12

[11] El-Maideh, 3

[12] “El-Huda uen-Nur” (78)

 

[13] “Durusun ue fetaua minel-Haramejn esh-Sherifejn”, vëll. 10

[14] Junus, 58

[15] Shkëputur nga shpjegimi i librit “Sherh es-Sunneh” të Imam El-Berbeharit (Allahu e mëshiroftë!).

[16] “Fetaua el-Lexhneh ed-Daimeh”, vëll. 24

[17] El-Munafikun, 8