Dhikri i mëngjesit i përmbledhur

December 18, 2015

Dhikri i mëngjesit:

 1. Leximi i ajetit Kursij. “Sahihu et-tergib uet-terhib” (1/283).
 1. Leximi i sures El-Ihlas, El-Felek dhe En-Nas nga tri herë. “Sahihul-Xhami” (4406) dhe “Sahihu et-Tirmidhi” (3/182).
 1. Esbahna ue esbehal-mulku lil-lah, uel-hamdulilah ue la ilahe il lAllahu uahdehu la sherike leh lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huue ala kul-li shejin kadir. Rabbi eseluke hajra ma fi hadhal-jeum ue hajra ma badehu, ue edhubike min sherri ma fi hadhal-jeum ue sherri ma badehu. Rabbi eudhubike minel-keseli ue suuil-kiber. Rabbi eudhu bike min adhebin fin-nari ue adhebin fil-kabr. “Sahihu Muslim” (2723).
 1. Allahumme bike esbahna ue bike emsejna ue bike nahje ue bike nemuut ue ilejken-nushuur. “Sahihu et-Tirmidhi” (3/142) dhe “Es-Sahihah” (262).
 1. Esbahna ala fitratil-islam ue ala kelimetil-ikhlas, ue ala dini nebijjine Muhamedin -sal-lAllahu alejhi ue sel-lem- ue ala mil-leti ebine Ibrahim, hanifen muslimen ue me kene minel-mushrikin. “Sahihul-Xhami” (4674) dhe “Es-Sahihah” (2989).
 1. Allahumme ente Rabbi la ilahe il la ente, halekteni ue ene abduke ue ene ala ahdike ue ueadike ma steta’tu. Eudhu bike min sherri ma sane’tu, ebuu leke biniametike alejje ue ebuu bidhenbi, fegfirli feinnehu la jagfirudh-dhunuube il-la ente. Buhariu me nr. (6306) dhe “Muhtesarul-Buhari” (2420).
 1. Allahumme inni eselukel-afue uel-aafijeh fid-dunia uel-ehirah. Allahumme inni eselukel-afue uel-aafijeh fi dini ue dunjeje, ue ehli ue meli. Allahumme stur aurati ue amin rauaati. Allahumme ahfadhni min bejni jedejje ue min halfi, ue an jemini ue an shimeli ue min feuki, ue eudhu bi adhametike en ugtele min tahti. “Sahihu Ibën Maxhe” (2/332) dhe “Sahihu Ebi Daud” (4239).
 1. Allahumme aalimel-gajbi uesh-shehedeh, fatiras-semeuati uel-erdi, rabbe kul-li shejin ue melikeh, eshhedu en la ilahe il-la ente, eudhubike min sherri nefsi ue min sherrish-shejtani ue shirkihi, ue en ekterife ala nefsi suuen eu exhurrahu ila muslimin. “Sahihu et-Tirmidhi” (2798) dhe “Sahihul-Xhami” (4402).
 1. Bismil-lahi el-ledhi la jedurru mea ismihi shejun fil erdi ue la fis-semei, ue huue semiul-adhim (tri herë). “Sahihul-Xhami” (6426), “Sahihu Ebi Daud” (5088) dhe “Sahihu et-Tirmidhi” (3388).
 1. Radijtu bil-lahi rabben ue bil-islami dinen, ue bi Muhamedin -sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nebijjen– (tri herë). “Es-Sahihah” (2686) dhe “Ed-Daifeh” nën hadithin me nr. (5020). Më herët shejh Albani (Alalhu e mëshiroftë) e ka konsideruar të dobët (daif) te recensimi i librit “Fjala e bukur” me nr. (24).
 1. Ja hajju ja kajjum bi rahmetike estegith, eslih li sheni kul-lehu ue la tekilni ila nefsi tarfete ajnin. “Sahihul-Xhami” (5820) dhe “Sahihu et-tergib uet-terhib” (661).
 1. SubhanAllahi ue bihamdihi (100 herë). Muslimi me nr. (2723)
 1. La ilahe il-lAllahu uahdehu la sherike leh, lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huue ala kul-li shejin kadir (100 herë). “Es-Sahihah” (2762) dhe “Sahihu et-Tergib” (658).
 1. SubhanAllahi ue bihamdihi adede halkihi ue ridaa nefsihi, ue zinete arshihi ue midede kelimetihi (tri herë). “Sahihu Muslim” (2726) dhe “Es-Sahihah” (2156).
 1. Estagfirullah ue etubu ilejhi (100 herë). Buhariu bashkë me “El-Fet’h” (11/101) me nr. (6307) dhe Muslimi (4/2075) me nr. (2702).
 1. SubhanAllah, El-hamdulilah dhe Allahu Ekber nga 100 herë. “Sahihu et-Tergib” (658).

 

Prej lutjeve të mëngjesit dhe mbrëmjes që gjenden tek libri “Mburoja e muslimanit” por nuk saktësohen:

1. Allahumme inni esbahtu, ushhiduke ue ushhidu hamelete arshike ue meleiketeke ue xhemia halkike, enneke ente Allahu la ilahe il la ente, uahdeke la sherike lek, ue enne Muhameden abduke ue rasuluke (katër herë në mëngjes). E ka konsideruar si të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) në “El-Edebul-mufrad” dhe në “Fjala e Bukur” (25). Shejh Mukbili (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Hadith i dobët (daif).

2. Allahumme ma esbeha bi min niametin eu biehadin min halkike feminke uahdeke la sherike lek, felekel-hamdu ue leke shukr. E ka konsideruar të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) në “Fjala e Bukur” me nr. (26).

3. Allahumme aafini fi bedeni, Allahumme aafini fi semi, Allahumme aafini fi besari la ilahe il-la ente. Allahumme inni eudhubike minel-kufri uel-fakri ue eudhubike min adhabil kabr, la ilahe il-la ente (tri herë). E ka konsideruar të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) në “Daiful-Xhami” me nr. (1210).

4. HasbijAllahu la ilahe il-la huue alejhi teuekkeltu ue huue rabbul-arshil-adhim (7 herë). E ka konsideruar të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) në “Daifu Ebi Daud”.

5. Esbahna ue esbehal-mulku lil-lahi rabbil alemin. Allahumme inni eseluke hajra hadhal jeum, fet’hahu ue nasrahu ue nurahu ue beraketehu ue hudehu, ue eudhubike min sherri ma fijhi ue sherri ma badehu. E ka konsideruar të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) në “Daifu Ebi Daud” dhe “Tahrixhul-Mishkah” (2412). Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) më herët e ka saktësuar këtë por më pas është kthyer nga ky gjykim. “Es-Siraxhul-Munir” vëll. 1.

6. Kush më dërgon mua dhjetë salavate në mëngjes dhe në mbrëmje do ta përfshijë atë ndërmjetësimi im ditën e Kiametit. E ka quajtur të dobët (daif) shejh Albani (Allahu e mëshiroftë). Shejh Albani më herët e ka saktësuar këtë në ‘Sahihul-Xhami’ (6357) dhe ‘Sahihu et-tergib’ (1/273) me nr. 656, por më pas është kthyer nga ky gjykim duke e konsideruar të dobët. “Es-Siraxhul-Munir” vëll. 1.

Shënim: Lutja; “Allahumme inni eseluke ilmen nafian, ue rizkan tajjiben, ue amelen mutekabbele”, thuhet pas namazit të sabahut dhe nuk është prej dhikrit të mëngjesit.

 

Mblodhi dhe përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...