A është e domosdoshme për një musliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi?

March 24, 2021

Pyetje: A është e domosdoshme për një msliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi? Siç është respektimi i rregullave të trafikut, mosha e përcaktuar që lejon ngarjen e makinës etj, apo është e ndaluar?

Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Në lidhje me ligjet e vendosura në vendet jomuslimane, kemi të bëjmë me tri skenare të mëposhtme:

1 –  Kur këto ligje janë në kundërshtim me atë që ka caktuar Allahu në legjislacionin e Tij. Për shembull: Lënia e divorcit në dorë të gruas, ose mosdhënia e kujdestarisë për babain mbi vajzën e tij pasiqë ajo arrin pubertetin, ose dhënia e vajzës të njëjtën pjesë të pasurisë si djalit, pirja e alkoolit dhe imoraliteti, etj. Këto ligje nuk lejohen të veprohen e as të miratohen.

2 – Kur ligjet janë në përputhje me atë që përmendet në mësimet Islame. Në këtë rast njeriu duhet t’u përmbahet atyre duke iu bindur Allahut dhe të Dërguarit të Tij (alejhi selam).

3 – Kur tekstet Islame nuk kanë thënë asgjë për këto ligje por që janë në interesin më të mirë të njerëzve, siç janë ligjet që kanë të bëjnë me ngarjen dhe moshën në të cilën lejohet ngarja. Këto ligje duhet të respektohen në përputhje me tekstet fetare të cilat i urdhërojnë muslimanët të jenë besnikë ndaj detyrimeve dhe besëlidhjeve. Allahu i Lartësuar thotë: “O ju që keni besuar! Përmbushni detyrimet (tuaja).” [El-Maideh 5: 1]

Si dhe fjala e Profetit (bekimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!) ku thotë: “ Muslimanët janë të detyruar të qëndrojnë tek kushtet e tyre, përveç kushtit që ndalon diçka të lejuar ose lejon diçka të ndaluar.”

E përcjell Tirmidhiu. Shejh Albani e ka klasifikuar si hadith të saktë në Sahih Ibn Maxheh me nr. 2353.

Allahu e di më së miri!

Përshtati: Fatjon Isufi

Loading...