Adhurimi është vetëm për Allahun

January 10, 2022

Adhurimi është vetëm për Allahun!
Shejh Sulejman El-Ruhejli, Allahu i dhëntë sukses, ka thënë:
“Nëse i Dërguari ynë, i dashuri ynë dhe modeli ynë, zotëria i bijve të Ademit, krijesa më e mirë e Zotit (paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të), ai nuk mundi t’a pengonte veten nga lëndimi dhe thyerja e dhëmbit të tij, nuk mundi të ndalojë vrasjen e xhaxhait të tij dhe as vrasjen e shtatëdhjetë shokëve të tij (Allahu qoftë i kënaqur me ta). Atëherë të tjerët janë më të dobët dhe më të pa aftë se ai.
Nuk ka dyshim se Pejgamberit (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) nuk lejohet t’i dedikojmë asnjë lloj adhurimi, pra çfarë mund të themi për njerëzit e tjerë që nuk janë në gradën dhe pozitën e tij?!
“Irshad El- murijd” 1/148.
Loading...