Agjëro me vendin tënd

Nëse vërtetohet hyrja e muajit Ramazan në një prej vendeve islame si Mbretëria e Arabisë Saudite, dhe lajmëron për këtë gjë (hyrjen e muajit), por vendi në të cilin unë jetoj nuk lajmëron për hyrjen e muajit Ramazan. Cili është gjykimi për këtë? A të agjërojmë thjesht me vërtetimin e tij (muajit Ramazan) në Mbretërinë (Arabinë Saudite)? Apo ta përfundojmë agjërimin dhe të agjërojmë bashkë me ta në momentin që lajmërojnë për hyrjen e Muajit Ramazan? Po ashtu përsa i përket hyrjes së muajit Sheval -d.m.th. ditës së festës së Bajramit-, cili është gjykimi nëse dita e festës ndryshon në të dy vendet (shtetet)?

Shejh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!): Kërkohet nga muslimani që të agjërojë (ta fillojë agjërimin) me vendin (shtetin) në të cilin gjendet dhe ta përfundojë agjërimin bashkë me ta. Bazuar në fjalën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Agjërimi fillon ditën kur agjërojnë njerëzit, Fitri festohet ditën kur e festojnë njerëzit dhe Kurbani bëhet në ditën kur e bëjnë njerëzit.” Me Allahun është suksesi!

“Mexhmu fetaua ue mekalat” vëll. 15

Përktheu: Unejs Sheme