A konsiderohet çështja e ixhtihadit çështje e mbyllur?

August 3, 2017

Pyetja 5: Çështja e ixhtihadit (studimit, analizës dhe arsyetimit fetar) a konsiderohet çështje e mbyllur apo jo?

Përgjigje 5: Çështja e ixhtihadit (studimit, analizës dhe arsyetimit fetar) nuk quhet e mbyllur. Ajo është temë e hapur për njerëzit e ditur, besimtarë dhe larg-pamës në librin e Zotit dhe sunetin e të Dërguarit – alejhi salatu ue selam -. Kjo duke u argumentuar me fjalët e selefëve (të parëve tanë) nga shokët e Profetit -alejhi salatu ue selam-  dhe ndjekësit e tyre nga pasuesit e dijes dhe besimit. Ndërsa ata të cilët nuk i kanë këto cilësi është më mirë të pyesin njerëzit e ditur.

Allahu jep sukses! Paqja dhe salavatet e Zotit qofshin mbi të dërguarin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

Komisioni i përhershëm për studime dhe fetva:

Kryetar: AbdulAziz bin Baz

Zv.Kryetar: Abdurrezak Afifi

Lektor: Abdullah bin Ku’uud

Përktheu: Gentian Rushiti

Loading...