Çfarë është ”El Hanifijeh”?

Çfarë është ”El Hanifijeh”?
(Se el Hanifijeh është besimi i Ibrahimit: adhurimi i Allahut të vetëm duke ja dedikuar plotësisht Atij të gjithë adhurimin.)
El Hanifijeh (besimi i drejtë, Teuhidi, Njësimi i Allahut në adhurim) rrjedh nga fjala el Hanijf (adhurues i Allahut të vetëm e të pashok). Allahu e ka cilësuar Ibrahimin alejhis selam si Hanijf (monoteist).
Allahu i Lartësuar thotë:
‘’Me të vërtetë që Ibrahimi ishte prijes shembullor dhe hanijf (me besim monoteist).’’ (en Nahl, 120)
‘’Më pas të shpallem ty: ndiqe besimin e Ibrahimit i cili ishte hanijf, nuk ishte prej idhujtarëve.’’ (en Nahl, 123)
el Mileh el Hanifijeh është besimi i Ibrahimit: adhurimi i Allahut të vetëm duke ja dedikuar plotësisht Atij të gjithë adhurimin.
Shejkhu thotë: (Allahu i urdhëruar me këtë gjë të gjithë njerëzit dhe për këtë qëllim i ka krijuar.)
Allahu i ka urdhëruar të gjithë njerëzit t’ja dedikojnë të gjithë adhurimin vetëm Atij, siç thotë Allahu:
‘’O ju njerëz! Njësojeni në adhurim Zotin tuaj i cili ju ka krijuar’’ deri tek Fjala e Allahut: ‘’Mos adhuroni krahas Tij të tjerë, ndërkohë që ju e dini të vërtetën.’’ (el Bekareh, 21)
Allahu i ka urdhëruar të gjithë njerëzit ta adhurojnë Atë të vetëm dhe të pashok, siç thotë në një ajet tjetër:
‘’Adhurojeni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë në adhurim (mos adhuroni askënd krahas Tij).’’ (en Nisa, 36)
Gjithashtu thotë:
‘’Me tëvërtetë që kemi dërguar në popull të Dërguar që ti urdhërojë të adhurojnë Allahun dhe ti largohen Tagutit (tjerëve të cilët adhurohen krahas Allahut).’’ (en Nahl, 36).
Allahu i ka krijuar xhinët dhe njerëzit që ta adhurojnë Atë të vetëm dhe të pashok.
(Siç thotë Allahu i Lartësuar: ‘’Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për gjë tjetër përveçse që të më adhurojnë Mua.’’ Dharijatë, 56)
Shejkhu ka thënë: (Kuptimi i ‘’të më adhurojnë’’është ‘’të më njesojnë Mua në adhurim’’) d.m.th.: ta adhurojnë Atë të vetëm e të pashok. Adhurimi nuk quhet adhurim përveçse me Teuhid (njësim në adhurim – adhurim i vetëm Allahut dhe mohim i çdo gjëje që adhurohet përveç Allahut).Nëse hyn shirku (idhujtaria) në adhurim e çon dëm, nuk është adhurim. Ai i cili adhuron krahas Allahut diçka ose dikënd tjetër nuk konsiderohet adhurues i Allahut (nuk konsiderohet që ka adhuruar Allahun).
Shejkh Abdurrahman ibn Nasir el Berrak, Allahu e ruajtë.
Sherh Thelethetul Usul
Anis Agovi