Çfarë është Ihsani në adhurim?

November 16, 2016

4.Çfarë është Ihsani në adhurim?

Ihsani është vetëdijesimi për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut mbi ne. Ai gjithherë na sheh neve.

Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu është vëzhgues ndaj jush.” Surja Nisa.

Dhe thotë: “Ai që të sheh kur ngrihesh (për t’u falur natën).” Surja Shuara.

Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Ihsani është ta adhurosh Allahun sikur e sheh Atë, edhe nëse ti nuk e sheh, Ai të sheh ty.” Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...