Çfarë gjykimi ka zotimi për të ofruar diçka për vendet e ashtuquajtura ‘të mira’?

October 27, 2016

10. Çfarë gjykimi ka zotimi për të ofruar diçka për vendet e ashtuquajtura ‘të mira’, apo për dikë tjetër përveç Allahut; ndonjë ‘shenjtor’ apo ‘njeri të mirë’?

Një veprim i tillë nuk lejohet, pasi ofrimi i diçkaje për qëllim adhurimi dikujt tjetër veç Allahut konsiderohet prej shirkut të madh.

Allahu i Madhëruar thotë: “Çfarëdo gjëje që të jepni dhe çdo zotim që të bëni, me siguri që Allahu ka dijeni për të.” El Bekare: 270

Imam Taberiu, në komentim të këtij ajeti thotë: “Cilido që jep nga pasuria e tij ndonjë lëmoshë, apo merr zotimin të ofrojë diçka për hir të Allahut, ai e ka shpërblimin tek Allahu, ndërsa ata që japin për t’u lavdëruar para njerëzve, apo marrin zotim të ofrojnë diçka (kurban, para etj) për dikë tjetër veç Allahut, vepra e tyre është e asgjesuar dhe ata meritojnë dënimin e Allahut në botën tjetër.”

Loading...