Çfarë gjykimi kanë kanunet e ligjet që janë në kundërshtim me Islamin?

January 11, 2017

Çfarë gjykimi kanë kanunet e ligjet që janë në kundërshtim me Islamin?

Veprimi sipas tyre është kufr i madh nëse personi i jep përparësi atyre ndaj Islamit dhe e lejon veprimin sipas tyre.

Sh. p.: Sa të këqija na kanë ardhur duke vepruar në kundërshtim me Islamin dhe në përputhje me kanunet e gjakmarrjes!

Allahu i Lartësuar thotë: “Kush nuk gjykon me atë që ka zbritur Allahu me të vërtetë që të tillët janë mohues (tek Allahut).” Surja Maide, 44.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kur prijësit nuk gjykojnë me atë që ka zbritur Allahu, Allahu i vë kundër njëri-tjetrit.”

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...