Çfarë grade ka ky hadith: “O Allah! Na beko në: Rexhep, Shaban dhe na mundëso ta mberrijme Ramazanin!”?

Pyetje: Çfarë grade ka ky hadith: “O Allah! Na beko në: Rexhep, Shaban dhe na mundëso ta mberrijme Ramazanin!”?

Përgjigja: Ky hadith përcillet nga Enes bin Maliku -radiallahu anhu- i cili thotë se profeti -alejhi selam- kur vinte muaji Rexhep thoshte: “O Allah! Na beko në: Rexhep, Shaban dhe na mundëso ta mbërrijmë Ramazanin!” e transmeton imam Ahmedi, El-Bezzari, Et-Taberaniju etj.
Imam Et-Taberanij pas transmetimit të hadithit thotë: Ky hadith nuk përcillet nga profeti -alejhi selam- veçse nëpërmjet këtij zinxhiri transmetimi ku ndodhet Zaide bin Ebij Err-Rrukad.
Ky transmetues [Zaide bin Ebij Err-Rrukad] tek dijetarët e hadithit njihet si transmetues munker El-Hadith që do të thotë se hadithet që vijnë prej tij nuk pranohen derisa të gjendet dikush tjetër që i transmeton veç tij.
Kështu që hadithi përderisa nuk ka vetëm se këtë zinxhir transmetimin nuk mund të saktësohet si fjalë profetike prandaj dhe sheikh Albani dhe po ashtu edhe sheikh Shuajb Arnauti -Allahu i mëshiroftë- thonë për të: Hadith i dobët.

Dr Abdullah Nabolli