Çfarë kuptimi ka shprehja: “Profeti alejhi selam ishte ndërmjetës mes nesh dhe Allahut”?

January 22, 2017

Çfarë kuptimi ka shprehja: “Profeti alejhi selam ishte ndërmjetës mes nesh dhe Allahut”?

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ishte ndërmjetës që të na tejçonte fenë të cilën e zbriti Allahu, të na shpjegonte Shpalljen e Allahut (Kuranin dhe Sunnetin) dhe të na jepte Urdhrat e Allahut. Në këtë mënyrë ai ishte ndërmjetës mes nesh dhe Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “O ti i Dërguar! Tejçoje, përhape atë që tu shpall ty prej Zotit tënd!” Surja Maide, 67.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “O Allah, dëshmoi populli im!”

(Tha kështu) Pasi sahabët dëshmuan se Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) e çoi në vend amanetin dhe shpalljen e Zotit tek ata.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...