Cila është dobia e Teuhidit për muslimanin?

November 24, 2016

Cila është dobia e Teuhidit për muslimanin?

Teuhidi është udhëzim në këtë botë dhe siguri e shpëtim në botën tjetër për muslimanët.

Allahu i Lartësuar thotë: “Ata të cilët nuk e ndotën besimin e tyre me padrejtësi (adhurim të dikujt tjetër përveç Allahut), do të kenë siguri dhe janë të udhëzuar.” Surja Enam.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “E drejta e robërve ndaj Allahut është që të mos i dënojë nëse nuk adhurojnë tjetër krahas Tij.” Muttefekun alejhi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...