Cilat janë gratë më të mira?

September 27, 2021

Cilat janë gratë më të mira?
Trasmeton Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Profetin ﷺ e pyetën:
“Cilat janë gratë më të mira e më të begata për burrin e tyre?
Ai ﷺ tha: Ato të cilat e kënaqin burrin kur i shikon (për shkak të pastërtisë dhe zbukurimit të tyre përpara burrit). Ato të cilat i binden burrit kur i kërkon diçka ose e urdhëron për diçka të lejuar, dhe shpejtojnë për t’ju përgjigjur kërkesës së tij, për t’ja përmbushur nevojën e tij dhe për të zbatuar urdhërin e tij.
Janë ato të cilat nuk bëjnë vepra imorale dhe nuk e përdorin pasurinë e burrit në mënyrën të cilën ai nuk do që t’i shpenzohet pasuria.”
Trasmeton Nesaiu me nr. 3232. Saktësoi Imam Albani (Allahu e mëshiroftë).
Loading...