Cili është gjykimi i lutjes ndaj të tjerëve përveç Allahut, p.sh.: ndaj njerëzve të mirë?

December 5, 2016

Cili është gjykimi i lutjes ndaj të tjerëve përveç Allahut, p.sh.: ndaj njerëzve të mirë?

T’u lutesh të tjerëve përveç Allahut është shirk që të çon në Zjarr të Xhehenemit.

Allahu i Lartësuar thotë: “Mos lut përveç Allahut të adhuruar tjetër që të mos dënohesh në Zjarr.” Surja Shuara, 213.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: ”Kush ka adhuruar dike tjetër përveç Allahut dhe vdes, do të hyjë në Zjarr.” Transmeton Bukhariu.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...