Cili është gjynahu më i madh?

November 28, 2016

Cili është gjynahu më i madh?

Gjynahu më i madh është Shirku (adhurimi ndaj të tjerëve krahas Allahut).

Allahu i Lartësuar thotë: “(Lukmani tha:) O biri im! Mos bej shirk (mos adhuro tjeter bashke me Allahun), Shirku eshte gjynahi me i madh.” Surja Lukman, 13.

U pyet Profeti Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Cili është gjynahu më i madh?” Tha: “Të lutësh bashkë me Allahun dike tjetër, e Allahu është Krijuesi yt!” Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...