Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”?

November 22, 2016

Cili është kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah”?

Kuptimi i fjalës “La ilahe il-lAll-llah” është: nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “Kjo ngaqë Allahu është i Vërteti e çfarë ata adhurojnë përveç Tij është e kotë.” Surja Lukman, ajeti 30.

Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!): “Kush thotë La ilahe il-lAllah dhe e mohon atë që adhurohet përveç Tij, Allahu e ka bërë të ndaluar pasurinë dhe jetën e tij (i ka të paprekshme).”

Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...