Cili është obligimi ynë kundrejt shokëve të Profetit (sahabëve)?

9. Cili është obligimi ynë kundrejt shokëve të Profetit (sahabëve)?

Është obligim për ne që t’i duam, t’i respektojmë, të lutemi për ta dhe të tregojmë për vlerat dhe mirësitë e tyre. Po ashtu, është obligim për ne që të heshtim në lidhje me konfliktet dhe mosmarrveshjet të cilat mund të kenë ndodhur midis tyre.