A duhet të kalojmë kufijtë në lavdërimin ndaj Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

January 29, 2017

A duhet të kalojmë kufijtë në lavdërimin ndaj Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)?

Nuk duhet ta teprojmë ne lavdërimin ndaj Profetit (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!).

Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaju o Profet: Unë jam njeri si ju, por mua më shpallet (Feja) prej Allahut. Me të vërtetë që Zoti jua është i adhuruari i vetëm me të drejtë!” Surja Kehf, 110.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Mos më lartësoni siç bënë të krishterët me Isain birin e Merjemit. Thoni për mua se jam rob i Allahut dhe i Dërguar i Tij.” Transmeton Bukhariu

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...