A duhet te mjaftohet njeriu me permiresimin e vetem vetes se tij?

A duhet te mjaftohet njeriu me permiresimin e vetem vetes se tij?

Jo, duhet medoemos edhe permiresimi i familjes se tij dhe ke ka nen pergjegjesi te tij.

Allahu i Lartesuar thote: ” O ju që keni besuar! Shmanguni dhe largoni prej vetes suaj dhe prej familjeve tuaja një Zjarr, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët, mbi të cilin janë (caktuar) melekë të vrazhdë e të ashpër të cilët nuk kundërshtojnë Urdhërimet që marrin prej Allahut, por zbatojnë atë që u është urdhëruar.” Surja Tahrim, 6

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Me te vertete qe Allahu do ta pyese ne Diten e Gjykimit cdokend per ata qe ka pase nen pergjegjesine e tij se a i ka ruajtur (nga gjynahet e devijimet) apo i ka humbur.”Hadith i mire.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi