Dyert e Xhenetit

December 12, 2022

Dyert e Xhenetit janë tetë, siç ka ardhur te “Sahihu i Buhariut” dhe “Sahihu i Muslimit”:

1. Dera e namazit.

2. Dera e xhihadit.

3. Dera Er-Rajjan për agjëruesit.

4. Dera e sadakasë.

Ndërsa te “Musnedi” i Ahmedit dhe të tjerët ka ardhur:

5. Dera e atyre që frenojnë mllefin.

6. Dera e atyre që i mbështeten Allahut.

7. Dera e dhikrit.

8. Dera e pendimit.

 

Unejs Sheme

Dosje:

Loading...