A e dëgjojnë të vdekurit lutjen që u drejtohet atyre?

December 12, 2016

A e dëgjojnë të vdekurit lutjen që u drejtohet atyre?

Te vdekurit nuk e dëgjojnë lutjen.

Allahu i Lartësuar thotë: “Ti nuk i bën të vdekurit të dëgjojnë…” Surja Neml, 80. “Ti nuk mund t’i bësh të dëgjojnë ata që janë në varre.” Surja Fatir, 22.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: ”Allahu ka engjëj që udhëtojnë nëpër tokë dhe me sjellin mua selamet (që dërgoni ju pas vdekjes së Profetit alejhi selam sepse ai nuk mund t’i dëgjojë ato nga ju).”

Hadith i saktë. Transmeton Imam Ahmedi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Loading...