A e di ndokush dijen e fshehtë?

January 8, 2017

A e di ndokush dijen e fshehtë?

Nuk e di dijen e fshehtë askush përveç Allahut.

Allahu i Lartësuar thotë: “Të Tij (Allahut) janë çelësat e Dijes së Fshehtë. Nuk e di atë vetëm se Ai (Allahu).” Surja Enam, 59.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!)  ka thënë:  “Askush nuk e di dijen e fshehte përveç Allahut.” Transmeton Tabarani. Hadith i mirë.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...