Edukata dhe rëndësia e saj.

Edukata dhe rëndësia e saj.

Abdullah bin Mubarek (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë:
‘’Edukata për nga rëndësia, arrin vlerën e gati dy të tretave të fesë’’
(Sifetu Safue)

Dhe ka thënë:
‘’Ne kemi më shumë nevojë për pak edukatë sesa për shumë dije’’
(Medarixhus Salikijn)

Abdullah bin Uehb (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë:
‘’Edukata që mësuam prej imam Malikut ishte më shumë sesa dija që mësuam prej tij’’

(Sijeru a’lamin nubela)