A është e ligjërueshme bërja e ikametit kur gratë falen bashkë?

February 3, 2017

Komisioni i përhershëm është pyetur: A është e ligjërueshme bërja e ikametit kur gratë falen bashkë?

Përgjigje: Ato (gratë) nuk e kanë të ligjërueshëm bërjen e ikametit kur falin namazin; qoftë kur e falin vetëm apo me xhemat mes tyre, si dhe nuk e kanë të ligjëruar thirrjen e ezanit.

[Fetava Lexhnetu Daimetu: 6/84]

Shejh Ibn Bazi (Allahu e mëshiroftë) është pyetur: A i lejohet femrës të thërrasë ezanin, e të bëjë ikametin kur falet?

Shejhu (Allahu e mëshiroftë) është përgjigjur:

Nuk është e ligjërueshme që femra të thërrasë ezanin apo të bëjë ikametin kur ajo fal namaz, sepse diçka e tillë është vetëm për burrat. Ndërsa grave nuk u ligjërohet thirrja e ezanit dhe bërja e ikametit, porse falen pa ezan dhe pa ikamet.

[Mexhmu Fetava ëe mekalat muteneëiatu: 10/356]

Allahu e di më së miri.

Përktheu Ylli Rama

Loading...