A është i pranishëm shirku sot te muslimanet?

December 4, 2016

A është i pranishëm shirku sot te muslimanet?

Shirku është i pranishëm dhe i shumtë, fatkeqësisht.

Allahu i Lartësuar thotë: “Shumica e njerëzve nuk e besojnë Allahun vetëm se duke i bërë edhe shirk.” Surja Jusuf, 106.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Nuk do te ndodhë Dita e Gjykimit derisa disa fise nga populli im t’i bashkëngjiten idhujtarëve dhe derisa te adhurohen idhujt prej druri e guri.” Hadith i saktë. Transmeton Tirmidhiu.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Dosje:

Loading...