Forma e dërgimit të salavateve

July 21, 2017

Shejh Uthman el-Hamis (Allahu e ruajt) ka thënë: Salavati për Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) që ka ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar është: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për atë dhe përshëndeteni meselam”!” El-Ahzab: 56.

Kush thotë “sal-lAllahu alejhi ue sel-lem” ai ka zbatuar Kuranin përsa i përket salavatit. (El-Ahzab: 33)

Kjo është forma më e njohur e salavatit. Ajo që përdorin më së shumti dijetarët, sahabët -radijAllahu anhum- dhe tabiinët dhe gjendet në libra është “sal-lAllahu alejhi ue sel-lem”. Kjo është forma më e njohur e dërgimit të salavatit.

Pas saj vjen ajo ku sahabët e pyetën Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): O i Dërguar i Allahut! E mësuam formën si të të përshëndesim ty me selam, por si është forma e dërgimit të salavatit? Tha: “Thoni: Allahumme sal-li ala Muhammedin ue ala ali Muhammed kema salejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime inneke hamidun mexhid. Allahumme barik ala Muhammedin ue ala ali Muhammed kema barakte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime inneke hamidun mexhid.” Kjo është forma e dytë e dërgimit të salavatit për Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe kjo saktësohet në hadithin që gjendet në dy koleksionet e haditheve autentike (Buhariu dhe Muslimi).

 

Përktheu: Unejs Sheme

https://twitter.com/othmanalkamees/status/888215780336250880

Loading...