Gjëja më madhështore për të cilën na ka urdhëruar Allahu

Gjëja më madhështore për të cilën na ka urdhëruar Allahu dhe gjëja më e rëndësishme nga e cila na ka ndaluar Allahu.
Shejkhu ka thënë: (Çështja më madhështore me të cilën na ka udhëruar Allahu është Teuhidi).
Obligimi absolutisht më i rëndësishëm është Njësimi i Allahut në adhurim (Teuhidi). Njësimi i Allahut në adhurim është kuptimi i fjalës ‘’La ilahe illAllah’’ e cila është detyrimi i parë ndaj njeriut.
Gjynahi më i madh është Shirku (adhurimi i dikujt tjetër krahas Allahut). Shirku ka tri veçori të cilat e dallojnë nga gjynahet tjera:
Së pari: Shirku nuk falet. Allahu i Lartësuar thotë: ‘’Allahu nuk e fal shirkun ndaj Tij (adhurimin e dikujt tjetër krahas Tij) dhe fal gjynahet tjera kujt të Dojë’’ (en Nisa, 48)
Së dyti: I çon dëm të gjitha vepra tjera. Ai i cili adhuron krahas Allahut dikënd apo diçka tjetër i shkatërrohen (fshihen, anullohen) të gjitha veprat tjera.
Së treti: E bën banor të përjetshëm të Zjarrit atë i cili ka bërë shirk dhe vdes (pa u penduar). Ai i cili ka bërë Shirk të madh dhe vdes (pa u penduar) do të jetë përjetësisht në Zjarr. Allahu i Lartësuar thotë:
‘’Ata të cilët kanë mohuar: Ehlul Kitabi (Çifutët dhe të Krishterët) dhe Mushrikinët (ata të cilët kanë bërë shirk) do të jenë në Zjarr të Xhehenemit përjetësisht. Ata janë njerëzit më të këqinj.’’ (el Bejineh, 6)
Shejkhu ka thënë: (dhe ai) d.m.th.: Teuhidi (është njësimi i Allahut në adhurim).
(dhe gjëja më e rëndësishme nga e cila ka ndaluar Allahu është Shirku. Ai është adhurimi i dikujt tjetër bashkë me Allahun) dhe adhurimi i tjerëve krahas Allahut.
Ibn Mes’ud radiAllahu anhu ka thënë: ‘’E kam pyetur Profetin, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: Cili është gjynahi më i madh tek Allahu? Tha: Ti adhurosh krahas Allahut ‘Nid’ (dikënd tjetër) ndërkohë që Allahu është Ai që të ka krijuar.’’[i] d.m.th.: të adhurosh dikënd si Allahun.
(dhe argumenti) për këtë (është Fjala e Allahut të Lartësuar: ‘dhe njësoni në adhurim Allahun dhe mos adhuroni bashkë me Të asgjë.’ en Nisa 36)
Urdhëroi ta adhurojmë Atë dhe ndaloi të adhurojmë bashkë me Të ndokënd tjetër. Është detyrë për çdo musliman të përpiqet sa më shumë në realizimin e Teuhidit dhe të ruhet nga Shirku i Madh. Ibn Kajim thotë:
Ki kujdes nga shirku. Shirku është e qartë që nuk falet.
Ai është adhurimi i dukujt tjetër bashkë me Allahun qoftë gur apo njeri të cilit i luten madje shpresojnë tek ai, ja kanë frikën dhe e duan sic duhet Allahu, Shpërblyesi i veprave. [ii]
[i] Buhariu 4477, Muslimi 86
[ii] el Kefijeh esh Shefijeh 189
Shejkh Abdurrahman ibn Nasir el Berrak, Allahu e ruajtë.
Sherh Thelethetul Usul
Anis Agovi