Gjykimi për ngrënien e frutave pa lejen e pronarit

December 22, 2021

Gjykimi për ngrënien e frutave pa lejen e pronarit.
Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Nëse dikush kalon pranë një kopshti në të cilin ka fruta dhe nuk ka roje ose pengesë, si; rrjetë, mur etj. që pengon hyrjen në të, lejohet që ai të marrë prej tij fruta për të ngrënë derisa të ngopet. Ai e ka të ndaluar të marrë fruta me vete nga kopshti, përveç nëse ka miratimin dhe autorizimin e pronarit, atëherë kjo është gjë tjetër.
Burimi: Fetava Nur ala derb (317).
Muhamed Estrefi
Loading...