A i jepet përparësi fjalës së ndokujt para fjalës së Allahut dhe Profetit të Tij?

March 16, 2017

A i jepet përparësi fjalës së ndokujt para fjalës së Allahut dhe Profetit, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të?

Nuk i jepet përparësi fjalës së ndokujt ndaj fjalës së Allahut dhe Profetit të Tij.

Allahu i Lartësuar thotë: “O ju që keni besuar! Mos i jepni përparësi askujt para Allahut dhe të dërguarit!” |El Huxhurat: 10|

Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Nuk lejohet t’i bindemi dikujt në diçka që kundërshtohet Allahu. Bindja ndaj të tjerëve është në gjëra të lejuara nga Allahu.”

Mutefekun alejhi.

Loading...