Ka shpëtuar ai që u pastrua!

April 11, 2020

“Ka shpëtuar ai që u pastrua. Dhe përmendi emrin e Zotit të tij e u fal.” (‘El A’la’: 14)

Pastrimi i shpirtit është suksesi. Por si arrihet ai?

Me përmendjen e Zotit dhe me namaz.

Dhikri dhe namazi i vazhdueshëm të shpëton nga hipokrizia dhe nga dënimi i Zotit.

Nëse Ai derdh mbi ty mirësitë e Tij vazhdimisht e nuk lodhet, ti mos u lodh disa çaste në ditë t’a kujtosh Atë që nuk të harron ty. Sa pak prej robërve të Tij janë falënderues!

O Allah na bëj prej përkujtuesve dhe falënderuesve!

Loading...