Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura. Si të veproj me të?

Pyetja e gjashtë nga fetvatë me nr (968):

Pyetje: Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura. Si të veproj me të? A më lejohet ta gropos në tokë?

Përgjigje: Lejohet ta groposësh në tokën e ndonjë prej xhamiave. Gjithashtu, të lejohet ta djegësh duke marrë si argument veprimin e Othmanit (Zoti qoftë i kënaqur me të).

Allahu na dhëntë sukses! Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi profetin tonë Muhamedin!

Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva:

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Abdulla bin Gudejan
Abdu Err-rrezak Afifi
Ibrahim bin Muhamed Al Esh-shejh

Përktheu: Muhamed Estrefi