Keqinterpretimi i teksteve të të parëve tanë të mirë

January 3, 2022

Shejh Sulejman Er-Ruhejli, Zoti i dhëntë sukses, ka thënë:
Në këto kohëra jemi sprovuar nga njerëz që nuk i refuzojnë tekstet haptazi, por i mbartin ato në kuptime të ndryshme nga ato kuptime që i kuptuan të parët tanë të mirë. Ata shpikin kuptime të reja duke i bërë njerëzit të mendojnë se u përmbahen teksteve dhe nuk i kundërshtojnë ato. E vërteta e çështjes së tyre është se nuk u përmbahen teksteve, por kapen pas mendimeve të tyre dhe i interpretojnë tekstet në një mënyrë tjetër. Këta janë rrezik për të vërtetën dhe rrezik për dijen sepse shfaqen sikur janë pasues të argumenteve, por realiteti është se ata i mohojnë dhe i keqinterpretojnë tekstet.
‘El-ilam bil Eimetu El erba El-Ealam’ fq. 11.

Muhamed Estrefi

Loading...