Këshillë për hatibët

October 28, 2016

Këshillë pë hatibët
Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): O ju ligjërues (hatiba)! Kthehuni me ligjërimet (hutbet) tuaja tek udhëzimi profetik. “Në të Dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm.” El-Ahzab, 21

I fokusoni temat e hutbeve tuaja në tekstet e Kuranit dhe Sunetit të cilat përputhen me aktualitetin. Duke përfshirë në to porosinë për devotshmëri ndaj Allahut dhe këshillën e mirë (bukur).

Trajtoni në hutbet tuaja me mënyra të qarta dhe përmbledhëse sëmundjet e shoqërisë suaj dhe shpeshtoni në to leximin e Kuranit, sepse me të zemrat marrin jetë (jetojnë) ndërsa sytë ndriçohen.

El-Mulekhisul-Fikhi
Përktheu: Unejs Sheme

Loading...