Koncepte Kuranore -1-

July 26, 2023

“Ligjet dhe normat hyjnore nuk mund të ndryshohen për t’u përshtatur me mendësitë dhe zakonet
joislame, ngase një gjë e tillë shkakton çrregullim dhe padrejtësi në fe dhe në jetë.”

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Ai u solli të vërtetën por shumica prej tyre nuk e pëlqejnë të vërtetën. E po t’i ndiqte e vërteta dëshirat e tyre, do të çrregulloheshin qiejt, toka dhe kushdo që gjendet në to.” | Muminun: 71-72 |

Nga ky koncept përfitohet:

1- Ligjet dhe dispozitat që ka shpallur Zoti i gjithësisë përmes profetit të fundit Muhamedit, sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, në lidhje me besimin, adhurimin dhe aspektet e ndryshme të jetës janë e vërteta absolute. Ato janë
platforma më e drejtë në të cilën nuk ka disbalancë dhe padrejtësi.

2- Shpallja është ajo që përcakton se çfarë është e mirë dhe çfarë e keqe, çfarë është e bukur dhe çfarë e shëmtuar, çfarë është vlerë dhe çfarë antivlerë, çfarë është virtyt dhe çfarë ligësi, çfarë është e ligjshme dhe çfarë e paligjshme, çfarë është e dëmshme dhe çfarë është e dobishme në të gjitha sferat e jetës së njeriut; qoftë në besim, adhurim, edukatë, veshje, martesë, shitblerje etj.

3- Muslimani parimet dhe rregullat e tij të jetës dhe adhurimit i merr nga shpallja dhe jo nga mentaliteti
e mendësia e popullit.

4- Kur mendësia dhe tradita e popullit bien ndesh me shpalljen, muslimani i jep përparësi shpalljes.

5- Dhënia përparësi traditës që bie ndesh me shpalljen është veti e jomuslimanëve.

6– Ajo që ka përligjur Allahu në besim, adhurim, edukatë dhe aspektet e ndryshme të jetës është e vërteta,
ndërsa ajo që e kundërshton atë është mendësi joislame.

7- Mendësia joislame në besim, adhurim, edukatë, veshje, martesë, shitblerje etj. përmban padrejtësi dhe
çrregullim.

8- Ata që ecin me mendësinë joislame janë të prirur të mos e pëlqejnë të vërtetën e shpallur nga
Allahu dhe t’i japin përparësi traditës dhe mendësisë së tyre.

 

Përgatiti dhe përshtati: Rexhep Milaqi

Dosje: , ,

Loading...