Kryerja e Haxhit me pasuri haram

July 25, 2017

Pyetja e dytë nga përgjigjet me nr. 13619.

Pyetja 2: Cili është gjykimi i atij që kyen Haxhin nga pasuria e fituar në haram? D.m.th. fitimet e nxjerra nga droga i blen bileta haxhi dhe ua dërgon prindërve që të bëjnë haxhin. Duke e ditur se pasuritë e tyre janë mbledhur nga tregtia e drogës, a është haxhi i tyre i pranuar?

Përgjigje 2: Kryerja e haxhit nga pasuria e fituar me haram nuk pengon që haxhi të jetë i saktë, por është me gjynah për shkak të fitimit haram. Gjithashtu, pakësohet shpërblimi i haxhit por nuk quhet i pavlefshëm.

Allahu jep sukses!

Komisjoni i përhershëm për studime dhe fetva:

Kryetar: AbdulAziz bin Baz

Nënkryetar: Abdurrezak Afifi

Lektor: Abdullah bin Kuud

Përktheu: Gentian Rushiti

Dosje:

Loading...