Ku është Allahu?

November 25, 2016

Ku është Allahu?

Allahu është në qiell mbi Arshin (Fronin) e Tij.

Allahu i Lartësuar thotë: “I Gjithëmëshirshmi (Allahu) u ngrit mbi Arsh.” Surja TaHa, ajeti 5.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Allahu shkroi: “Mëshira Ime ja kalon Zemërimit Tim.” Kjo është e shkruar pranë Tij tek Arshi i Tij.” Transmeton Bukhariu. Kjo do të thotë se Allahu është mbi Arsh.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Loading...