Kur është bërë obligim Haxhi?

August 2, 2017

Pyetja e gjashtë nga fetvaja me nr. (4624).

Pyetje: Në cilin vit të hixhrit ka filluar Haxhi dhe kush është transmetimi më i saktë në lidhje me këtë?

Përgjigje: Dijetarët kanë mendime të ndryshme përsa i përket vitit në të cilin është bërë obligim Haxhi. Thuhet se është bërë obligim në vitin e pestë hixhri. Thuhet se është bërë obligim në vitin e gjashtë. Thuhet se është bërë obligim në vitin e nëntë. Dhe thuhet se është bërë obligim në vitin e dhjetë. Më pranë të saktës janë dy fjalët e fundit se haxhi është bërë obligim në vitin e nëntë dhe të dhjetë. Allahu e di më së miri!

Allahu është dhuruesi i suksesit!

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin për Profetin tonë Muhamedin, për familjen dhe shokët e tij.

Komisioni i përhershëm për kërkime shkencore dhe fetva:

Kryetar: Abdulaziz bin Abdullah bin Baz

Anëtar: Abdullah bin Gudejan dhe Abdullah bin Ku’ud

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...