Kur do triumfojnë muslimanët?

March 31, 2017

Kur do triumfojnë muslimanët?

Do triumfojnë atëherë kur të zbatojnë Librin e Allahut (Kuranin) dhe të ndjekin sunetin (rrugën e Profetit paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të).

Allahu i lartësuar thotë: “O ju që keni besuar! Nëse ju e ndihmoni Allahun (ndiqni Kuranin dhe sunetin) Ai do t’ju ndihmojë juve, dhe do t’ju bëjë të qëndroni fort në këmbët tuaja.” |Surja Muhamed: 7|

Profeti, Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Do të vazhdojë gjithmonë një grup nga populli im të jetë i ndihmuar nga Allahu (ngaqë janë ndjekës të Kuranit dhe sunetit).” Hadith i saktë. E transmeton Ibën Maxheh.

Marrë nga libri: “Besimi i çdo muslimani”.

Autori: Muhamed Xhemil Zejno

Anis Agovi

Loading...