Kush është velij (eulija)?

February 28, 2017

Kush është velij (eulija)?

Velij (eulija) është besimtari i devotshëm.

Allahu i Lartësuar thotë: “Me të vërtetë që elijatë e Allahut s’ka frikë për ta në Ditën e Gjykimit e as s’do të hidhërohen. Ata ishin në jetën e kësaj bote besimtare dhe të devotshëm (kishin frikë Allahun).”

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Eulijatë e Allahut janë besimtarët e devotshëm.”

Mutefekun alejhi.
Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agovi

Dosje:

Loading...